Obezbijeđeno od strane OEBS-a (https://www.osce.org/secretariat/383829)

Želim informacije

O anketi o dobrobiti i sigurnosti žena koju je sproveo OEBS

 

O čemu se radi u izveštaju?

Ovaj izvještaj predstavlja uporedive nalaze Ankete o dobrobiti i sigurnosti žena koju je sproveo OEBS 2018. godine u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, Moldaviji [1] i Ukrajini [2] Istraživanje je takođe sprovedeno na Kosovu. [3

Istraživanje OEBS-a sprovedeno je sa ciljem da pruži uporedive podatke o različitim oblicima nasilja koje su žene doživljavale u djetinjstvu i tokom svog života. Istraživanje je dalo uvide u nasilje koje žene doživljavaju u konfliktnom i nekonfliktnom kontekstu, kao i posljedice koje je nasilje ostavilo na ženama, uključujući njegove trajne posljedice. Pitanja o normama i stavovima povezanim sa nasiljem nad ženama postavljena su kako bi se bolje razumjeli osnovni uzroci nasilja.

Istraživanje OEBS-a otkriva brojne trendove i nalaze o nasilju nad ženama i djevojčicama, njegovom uticaju i socijalnim normama i stereotipima koji su u njegovoj osnovi. Koji su glavni nalazi?

 • 70 procenata žena ili procijenjeni broj od 16 miliona žena doživjelo je neki oblik seksualnog uznemiravanja, progona, intimnog nasilja ili partnerskog nasilja (uključujući psihičko, fizičko ili seksualno nasilje) od svoje 15 godine;
 • 45 procenata žena ili otprilike 10,2 miliona žena doživjelo je seksualno uznemiravanje, uključujući i uznemiravanje putem interneta; 
 • 23 procenta žena ili otprilike 4,9 miliona žena iskusilo je fizičko i / ili seksualno nasilje intimnog partnera;
 • 18 procenata žena ili procijenjeni broj od 4,4 miliona žena doživjelo je fizičko i / ili seksualno nasilje od strane nepartnera.

 

Psihološko nasilje je najrasprostranjeniji oblik nasilja od strane intimnog partnera koje je prijavljeno u istraživanju. Čak 60% žena koje su bile u vezi izjavile su da su doživjele psihološko nasilje od partnera.

Podaci ankete sugerišu da vjerovanje u žensku potčinjenost, supružničku poslušnost i tišinu koja okružuje ovu temu i dalje postoje u regiji i da će one žene koje se drže takvih uvjerenja vjerovatno reći da su doživjele nasilje.

Ključni zaključci

Na osnovu detaljnih rezultata istraživanja, OEBS je izradio niz zaključaka koji sugerišu načine prepoznavanja i reagovanja na nasilje nad ženama. Ovi zaključci nadovezuju se na Istanbulsku konvenciju i preporuke Ujedinjenih nacija.

 • Obim nasilja nad ženama i djevojčicama u oblasti koja je obuhvaćena istraživanjem zahtijeva pojačane napore na primjeni zakonodavstva i poboljšanju akcionih planova koji će se baviti svim oblicima nasilja koje doživljavaju žene i devojke.
 • U istraživanju se jasno vidi da sve žene, bez obzira na njihov ekonomski ili socijalni status, mogu da dožive nasilje, ali neke grupe žena su izložene većem riziku. Ovi rizici uključuju žene koje žive u siromaštvu, ekonomski su zavisne ili imaju djecu.
 • Karakteristike i ponašanje počinilaca nasilja takođe su potencijalni faktori rizika koji doprinose nasilju u partnerskim odnosima.
 • Nasilje ima ozbiljan fizički i psihički uticaj. Anketirane žene imaju zdravstvene probleme kao rezultat iskustva nasilja.
 • Na osnovu prikupljenih podataka, jasno se vidi da žene ne prijavljuju policiji većinu incidenata i da rijetko traže podršku od drugih institucija.
 • Prepreke pri traženju pomoći ukorijenjene su u stavovima koji ućutkuju žene i štite nasilnike, a takođe i u nedostatku povjerenja žena u institucije da će im pomoći i zaštititi ih.
 • Prikupljeni podaci pokazuju da većina žena ne zna šta da radi ukoliko dožive nasilje i da nijesu upoznate sa specijalizovanim organizacijama koje nude podršku.
 

[1]          Pridnjestrovski region nije obuhvaćen istraživanjem. Međutim, održana je jedna fokus grupa sa ženama iz ovog regiona.

[2]          Uzorak u Ukrajini ne pokriva Autonomnu Republiku Krim ili oblasti koje ne kontrolišu vlade u regionima Donjeck i Luhansk. Istraživanje je sprovedeno na uzorku koji je predstavljao odraslu populaciju žena (2.048 žena u dobi od 18 do 74 godine), uključujući 298 žena koje žive blizu kontaktne linije u regionu Donjecka i Luganska, u nastojanju da bolje shvate kako sukob utiče na nasilje nad ženama.

[3]          Sve reference na Kosovo, bilo da se radi o teritoriji, institucijama ili stanovništvu, u ovom tekstu treba razumjeti u potpunosti u skladu sa rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Kako države članice OEBS-a mogu da koriste podatke iz istraživanja?

 1. Poboljšati politike, strategije i akcione planove na nacionalnom i lokalnom nivou
 • Koristite podatke za izradu i sprovođenje nacionalnih strategija i akcionih planova, poput nacionalnih planova za rodnu ravnopravnost, planova za borbu protiv nasilja nad ženama i nacionalnih akcionih planova za Rezoluciju Savjeta bezbjednosti "Žene, mir i bezbjednost" 1325
 • Podaci ankete i istraživanja sadrže relevantne informacije za širok spektar ministarstava, uključujući socijalnu politiku, pravosuđe, unutrašnju politiku, odbranu, zdravstvo i obrazovanje
 • Predstavljati i diskutovati podatke u koordinacionim tijelima i radnim grupama o rodnoj ravnopravnosti, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, bezbjednosnom i odbrambenom sektoru i oružanim snagama, kao i u parlamentarnim skupštinama i radnim grupama
 • Sprovoditi rodno budžetiranje na opštinskom, pokrajinskom i nacionalnom nivou

 

 1. Podaci se mogu koristiti i za praćenje i izvještavanje prema međunarodnim obavezama:
 • Konvencija za sprječavanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)
 • Pekinška platforma za akciju
 • Nacionalni akcioni planovi za Rezoluciju Savjeta bezbjednosti "Žene, mir i bezbjednost" 1325
 • Ciljevi održivog razvoja (Cilj 5 i Cilj 16)
 • GREVIO komitetu Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
 • Indeks rodne ravnopravnosti Evropske Unije
 • NATO zahtjevi za izvještavanjem

 

 1. Uključivanje podataka i rezultata istraživanja u aktivnosti podizanja svijesti o učestalosti nasilja prema ženama

 

 1. Dalja istraživanja koristeći bazu podataka o anketi OEBS-a
 • Analizirati razlike u učestalosti, prijavljivanju i uticaju nasilja nad ženama na subnacionalnom nivou i razviti posebne preporuke na tom nivou.

Modeli sa stok slike.

Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt
Portrait of a woman - teal tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt
Portrait of a woman - teal tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt